Tag Archives: bầu lại

Bầu lại Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Việc bầu mới 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước tại kỳ họp này, như các tờ trình, báo cáo của các